תוכנית עבודה מבוססת סיכונים

 בניית תכנית עבודה לביקורת ברמה שנתית ורב-שנתית.

 

 מיפוי סיכוני המפתח עבור הביקורת לפי מודל COSO ERM, הערכת הסיכונים ודירוגם.

 

 מדרוג נושאי ביקורת מוצעים בהלימה לסיכונים, ולפי מדד חומרה, סבירות ורמת הבקרות.

 

 מתודולוגיה מלאה שהופכת את 'רשימת המכולת' של נושאי הביקורת המוצעים, לתכנית עבודה מבוססת סיכונים.

 

 תצוגות מנהלים (Dashboard מיפוי סיכונים ו- Dashboard נושאי הביקורת המוצעים) כולל חתכי מידע על סיכונים, ופילוח נושאי הביקורת המוצעים בחלוקה לפי תחומים, לפי הגופים המבוקרים, לפי שנים, לפי סיכונים ועוד.

 

 תצוגת גנט של נושאי הביקורת שאושרו לביצוע. סידור שנתי של הביקורות כולל שיבוץ מנהל הביקורת.

 

 בקרה סופית שבודקת האם תכנית הביקורות המוצעת נמצאת בהלימה לסיכונים.

 

 הזנת תקן חומרה, סבירות ומענה לפי הגדרות הארגון והביקורת הפנימית.